ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Πολιτική και σκοπός του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΡΟΥΜΠΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ο.Ε. είναι η παροχή υψηλής και σταθερής ποιότητας ιατρικών εργαστηριακών υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα της Εργαστηριακής Ιατρικής σύμφωνα με όλες τις σχετικές απαιτήσεις (κανονισμοί, νομοθεσία, προδιαγραφές αυτοαξιολόγησης, απαιτήσεις πελατών). Στις υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνονται (αιματολογικές, βιοχημικές, ορμονολογικές, ανοσολογικές, και μικροβιολογικές) εξετάσεις ανθρώπινων δειγμάτων, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών και επιπλέον συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την επιλογή των κατάλληλων εξετάσεων για κάθε ασθενή, τον απαιτούμενο τύπο δείγματος (πχ. αίμα, ούρα κλπ.) για κάθε εξέταση και την απαραίτητη συχνότητα επανάληψης των εξετάσεων.

Η διευθύντρια ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΥΜΠΕΑ  δεσμεύεται να εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης της Ποιότητας το οποίο βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς  Προτύπου ISO 9001, μέσω του οποίου διασφαλίζεται :
•    η πλήρης ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών μέσα από την συνεχή μελέτη και προσδιορισμό των αναγκών τους
•    η διαρκής αναβάθμιση και βελτίωση της αναγκαίας τεχνολογικής υποδομής
•    η διεξαγωγή των εξετάσεων με τυποποιημένο, συστηματικό και επιστημονικά ορθό τρόπο σύμφωνα με δηλωμένες, επαληθευμένες, αξιόπιστες και κατάλληλες για το σκοπό αυτό μεθόδους, ακολουθώντας  διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές πρακτικές. Το εργαστήριο διενεργεί καθημερινά εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας και συμμετέχει σε συστήματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας (ΕΣΕΑΠ, ΑΕΑ)
•    η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
•    η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
•    ο σεβασμός προς τους πελάτες της, που εκφράζεται με την τήρηση εμπιστευτικότητας προς τα προσωπικά τους δεδομένα και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με ευγένεια και γρήγορη εξυπηρέτηση

Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η πιστοποίηση σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι απαραίτητη για τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών λειτουργίας για την παροχή σταθερής ποιότητας.
Για τη στήριξη της λειτουργίας του Συστήματος η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για την ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό. Ενθαρρύνει το ανθρώπινο δυναμικό του εργαστηρίου ώστε να τηρεί τους κανόνες καλής επαγγελματικής πρακτικής, αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας και του παρέχει συνεχή εκπαίδευση για διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων του.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δίνοντας έμφαση στη διαρκή βελτίωση της εταιρείας καθιερώνει και αναθεωρεί όποτε απαιτείται στόχους ποιότητας μέσω της διαδικασίας ανασκόπησης του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001 που εφαρμόζει.

 

 

Welcome to ladbrokes bonus codes information.